Words of Art, Yell Space, Shanghai
Ce Jian & Yuzheng Cheng solo show, April 2019
 
 
 
  © Ce Jian 2020